فرم استخدام
   
اطلاعات شخصی  
جنسیت
نام  
نام خانوادگی  
شماره شناسنامه
محل صدور
کدملی  
نام پدر
محل تولد
سال تولد
مذهب
وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه
سابقه کیفری
سابقه بیمه
وضعیت مسکن
اطلاعات تحصیلی  
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
گرایش تحصیلی
معدل
محل اخذ مدرک
اطلاعات شغلی  
متقاضی چه شغلی هستید؟
میزان حقوق درخواستی؟ تومان
آیا حاضرید قبل از استخدام به مدت 3روز آزمایشی(بدون حقوق) کار کنید؟
درصورت نیاز شرکت به اضافه کار آیا حاضر به اضافه کار هستید؟
آیا دارای گواهینامه رانندگی هستید؟
آیا سیگار یا مواد مخدر مصرف می کنید؟
آیا در این شرکت رابطه فامیلی و آشنایی با پرسنل دارید؟
  درصورت استفاده از مواد مخدر یا سیگار شرکت می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت
یکطرفه اقدام نماید ؟
میزان آشنایی با رایانه(با ذکر نام دوره)
میزان آشنایی با زبان(با ذکر نام زبان)
سوابق کار  
قبلا سابقه انجام فعالیتی داشته اید؟
 
  نام دوتن از دوستان یا بستگان خود را ذکر نمایید:
  در صورتی که در شما خصوصیت های خاص و  یا بیماری وجود دارد و لازم است شرکت از آن آگاه باشد تا در موارد اضطراری
اقدامات لازم را بعمل آورد نام ببرید؟

هدفتان از کار کردن چیست؟
از چه زمانی آماده به کاره هستید؟
فکر می کنید بزرگترین نقطه قوت شما چیست؟
فکر می کنید بزرگترین نقطه ضعف شما چیست؟
درباره خودتان بگویید؟
آینده خودتان را در این سیستم چگونه می بینید؟
اوقات فراغت خودتان را چگونه می گذرانید؟
چه جنبه ای از شغل قبلی خودتان را دوست داشتید؟
فکر می کنید سرپرستتان چه تعهداتی در قبال شما دارد؟
آیا به غیر از این شغل در این شرکت برای مشاغل دیگری نیز درخواست داده اید؟
اطلاعات تماس  
پست الکترونیکی
آدرس 
دقیق پستی
 
کدپستی
تلفن تماس  
موبایل