خردکن و غذاساز

مخلوط کن،دوکاره BL4710
133,000 تومان

محلوط کن دوکاره مدل BL4711
138,000 تومان

مخلوط کن مدل BL5001
72,500 تومان

مخلوط کن دو کاره مدل BL8401 B-W
164,500 تومان

مخلوط کن دوکاره مدل BL8402 B-W
158,000 تومان

مخلوط کن دوکاره مدل BL8403 W-B
180,000 تومان

آسیاب مدل CG6705
67,000 تومان

خردکن مدل CH5801-WS-j
92,000 تومان

خردکن مدل CH5802-B-J
94,000 تومان

مخلوط کن سه کاره مدل MB5001
132,500 تومان

چرخ گوشت مدل MG1215
238,500 تومان

چرخ گوشت مدل MG1915
260,000 تومان

چرخ گوشت مدل MG3911
نا موجود

چرخ گوشت مدل MG3910-W،MG3910-G
نا موجود

همزن مدل MB4704-W-J
نا موجود

همزن مدل MB4704-W-J
نا موجود

همزن مدل HM4706
نا موجود

همزن مدل HM2401
نا موجود

همزن مدل HM2204
نا موجود

همزن سه کاره مدل HB003-J
نا موجود

همزن سه کاره مدل HB003-J
نا موجود

خردکن مدل CH5803-WS-J
نا موجود

خردکن مدل CH5803-WS-J
نا موجود

آسیاب مدل CG6704
نا موجود

آسیاب مدل CG6701
نا موجود

مخلوط کن مدل BL4705
نا موجود

مخلوط کن سه کاره مدل CG6707
نا موجود